Privātuma politika 2022

Spēkā no: 15.05.2018.
Pārskatīts: 01.09.2022.

Privātuma politika

Tiesības apstrādāt Jūsu personas datus

SIA “AKZ”(AKZ), veic tikai tādu Jūsu personas datu apstrādi, kurai Jūs esat piekritis labprātīgi, vai, kura tiek veikta, pamatojoties uz līgumattiecībām, Latvijas Republikā spēkā esošajiem un saistošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī tiek veikta, lai aizsargātu AKZ likumiskās intereses.

 

Kāda veida personas datus mēs apstrādājam

Par personas datiem tiek uzskatīta jebkāda ar Jums saistīta informācija, kas ļauj Jūs tieši vai netieši identificēt.

Tas, kādus tieši Jūsu personas datus mēs apstrādājam, ir atkarīgs no tā, kāda veida tiesiskās attiecības mūs saista (darba, sadarbības, piegādātāja utt):

 1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
 • Informācija par personu

Vārds, uzvārds, dzimšanas dati, pilsonība (atsevišķos gadījumos), dzīvesvietas adrese, e-pasts, tālruņa numurs, paraksts.

 • Valsts iestāžu piešķirtie identifikācijas numuri

Personas kods, pases vai ID karte numurs, vadītāja apliecības vai citas licences, sertifikāta numurs.

 • Finanšu informācija

Bankas konta numurs.

 

 • CITA INFORMĀCIJA
 • Videonovērošana un elektroniskās atslēgas izmantošana
  Lai nodrošinātu:
 • AKZ materiālo vērtību, kustamās/nekustamās mantas apsardzi;
 • Nesankcionētu darbību novēršanu, identificēšanu;
 • Negadījumu, mantas bojājumu rezultātu izvērtēšanu;
 • Personas vitāli svarīgu interešu, t.sk. dzīvības un veselības aizsardzības, darba drošības nodrošināšanu;
 • Darba kārtības nodrošināšanu. Darba pienākumu izpildes uzraudzību;
 • AKZ ražošanas procesa kontroles/kvalitātes noteikšanu. Klienta pretenziju izvērtēšanu,

mēs veicam Aizkraukles kokzāģētavas teritorijas un biroja ēkas videonovērošanu, kā arī reģistrējam informāciju par personu iekļūšanu teritorijā un ēkā.

 • Tiešsaistē iegūtā informācija

Mēs iegūstam informāciju, izmantojot sīkdatnes (cookies), kad Jūs lietojat AKZ tīmekļa vietni. Papildus informācijas iegūšanai lūdzu skatīt AKZ Sīkdatņu politikā papildus.

 

Šo uzskaitīto informāciju mēs apstrādājam tikai tad, ja tā ir nepieciešama konkrētajā gadījumā. Tāpat šo uzskaitījumu nevar uzskatīt par izsmeļošu, jo atkarībā no situācijas mums var būt nepieciešamība apstrādāt arī cita veida personas datus.

 

Kādam nolūkam izmantojam šo informāciju

Lai izpildītu likumā noteiktās prasības un nodrošinātu ikdienas uzņēmuma darbību, personas datus apstrādājam šādiem nolūkiem:

 • Darbinieka/klienta (sadarbības partnera) attiecību pārvaldīšana;
 • Likumā noteiktos gadījumos, ziņošana valsts iestādēm;
 • Drošība (videonovērošana un elektroniskās atslēgas).

Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Apstrāde ir likumīga tikai tādā apmērā un tikai tad, ja ir piemērojams vismaz viens no turpmāk minētajiem pamatojumiem:

 • Datu apstrāde ir nepieciešama, lai noslēgtu vai lai izpildītu kādu no līgumiem.
 • Jūs kā datu subjekts esat devis piekrišanu savu personas datu apstrādei. Piemēram, uz Jūsu piekrišanas pamata tiek nodoti personas dati apdrošināšanas kompānijai, lai saņemtu veselības apdrošināšanas polisi.
 • Personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai realizētu mūsu vai trešās personas likumiskās (leģitīmās) intereses. Piemēram, mēs apstrādājam personas datus uz šī pamata, lai novērstu nepiederošu personu iekļuvi Aizkraukles kokzāģētavas teritorijā un biroja telpās, nodrošinoties pret atbildību par personu rīcību teritorijā.
 • Personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz mums kā pārzini attiecināmu juridisku pienākumu. Piemēram, mums ir pienākums sniegt Jūsu personas datus pēc Valsts ieņēmumu dienesta vai tiesībsargājošo iestāžu pieprasījuma.

 

Cik ilgi mēs glabājam Jūsu personas datus

Personas datus glabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams, ja vien likumos nav paredzēts, vai pieļaujams ilgāks glabāšanas periods. AKZ cenšas neglabāt Jūsu personas datus ilgāk, kā tas ir pamatoti nepieciešams, ņemot vērā mērķi, kādam dati tika iegūti, piemēram:

 • likumā noteikti dažādu dokumentu glabāšanas termini, piemēram, Grāmatvedības likumā vai Arhīva likumā;
 • citi apstākļi, piemēram, ja mums ir līgumiskas attiecības, tad mēs glabāsim Jūsu personas datus visu šo līgumu spēkā esamības laiku.

AKZ nepieciešamības gadījumā var glabāt Jūsu personas datus pēc tam, kad Jūs esat pārtraucis būt par klientu, sadarbības partneri, tā kontaktpersonu utt. Šāda rīcība var būt nepieciešama, ja to nosaka Latvijas Republikā spēkā esošie un saistošie normatīvie akti un, lai nodrošinātu AKZ tiesiskās un leģitīmās intereses gadījumā, tajā skaitā un ne tikai, ja starp Jums un AKZ būs radušās domstarpības.

Jebkurā gadījumā nevajadzīgus vai neatbilstošus personas datus mēs dzēšam vai padarām anonīmus. Ja Jūsu personas datu uzglabāšana mums nav obligāta, Jūs varat pieprasīt, lai mēs dzēstu to pirms paredzamā glabāšanas perioda beigām.

 

Vai mēs izpaužam Jūsu personas datus citiem

Saskaņā ar likumu nedrīkstam izpaust personas datus. Piekļuve Jūsu personas datiem ir tikai tiem darbiniekiem, kuriem tā nepieciešama darba pienākumu veikšanai.

Tomēr likumā noteiktos gadījumos vai saskaņā ar Jūsu sniegto piekrišanu mēs varam izpaust Jūsu personas datus citām personām. Visbiežāk tās ir:

 • apdrošināšanas kompānija, lai noformētu apdrošināšanas polisi;
 • valsts iestādēm un citām publiskām personām vai trešajām personām, ja tas ir noteikts likumā, vai nepieciešams līguma izpildei.

 

Automatizētu lēmumu pieņemšana un profilēšana

Mēs neveicam automatizētu lēmumu pieņemšanu un profilēšanu.

Personas datu starptautiskā nosūtīšana

Jūsu personas dati tiek uzglabāti Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas teritorijā.

Personas datu drošība

Mēs vienmēr veicam atbilstošus tehniskos, fiziskos, juridiskos un organizatoriskos pasākumus, kas ir nepieciešami saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un Eiropas Savienības piemērojamiem tiesību aktiem, lai nodrošinātu Jūsu personas datu konfidencialitāti un aizsardzību.

 

Piekļuve Jūsu informācijai un tās labošana, dzēšana

Mēs vēlamies būt pārliecināti, ka Jūsu personas dati, kas tiek uzglabāti pie mums, ir precīzi un atjaunināti. Tāpēc, ja ir notikušas izmaiņas Jūsu personas datos, lūdzam sazināties ar mums un iesniegt mums aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus.

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Ja saņemsim Jūsu pieprasījumu, AKZ uz to atbildēs normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk kā 20 darba dienu laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku laiku, lai sagatavotu atbildi) un, ja būs iespējams, attiecīgi labosim vai izdzēsīsim Jūsu personas datus.

Jūs varat iegūt informāciju par pie mums esošajiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas datu subjekta tiesības nosūtot iesniegumu mums pa pastu uz juridisko adresi vai e-pastu: info@akz.lv.

Saņēmuši Jūsu iesniegumu, mēs izvērtēsim tā saturu un iespēju Jūs identificēt un atkarībā no situācijas paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumos, kad to nosaka piemērojamie tiesību akti, mēs Jums nevaram sniegt informāciju par Jūsu personas datiem, kā arī Jums nav iespējams lūgt tos mums labot vai dzēst. Piemēram, šādi ierobežojumi ir noteikti informācijai saistībā ar ierosinātu kriminālprocesu.

 

Sūdzības ar personas datu apstrādi saistītos jautājumos

Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums.

Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmu un mēs joprojām pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistīto informāciju Jūs varat atrast Datu valsts inspekcijas mājaslapā (www.dvi.gov.lv).

 

Privātuma aizsardzības noteikumu pārskatīšana

Mēs regulāri pārskatām un atjaunojam šos noteikumus.
 AKZ jebkurā brīdī var veikt izmaiņas Politikā bez iepriekšēja brīdinājuma.

 

Personas datu pārziņa AKZ kontaktinformācija

Jūs varat ar mums sazināties, rakstot elektroniski info@akz.lv vai pa pastu – SIA “AKZ”, Matrožu iela 15, Rīga, LV-1048.

SIA AKZ valdes loceklis
Uldis Asars