AKZ Kukuldosanas un korupcijas noversanas politika 2022

Spēkā no: 01.09.2022.
Pārskatīts: 01.09.2022.

AKZ Kukuļošanas un korupcijas novēršanas politika

  1. Ievads

SIA AKZ (AKZ) ir nulles iecietības pieeja attiecībā uz kukuļošanas un korupcijas praksi. AKZ kukuļošanas un korupcijas novēršanas politika (Politika) prasa visu piemērojamo tiesību aktu un noteikumu ievērošanu saistībā ar kukuļošanas un korupcijas novēršanu. Politikas mērķis ir izcelt un izskaidrot aizliegumus, kas piemērojami kukuļošanas un korupcijas novēršanai visās AKZ darbībās.

 

  1. AKZ saistības

AKZ nekad nepiedāvā, nedod, nepieprasa un nepieņem kukuļus. Kukuļošana ietver jebkāda materiāla labuma (pat zemas vērtības) došanu, lai ietekmētu citu personu veikt savu darbu neatbilstoši vai ietekmēt tā lēmumu, vai kā atlīdzība par kādu no iepriekšminētajām darbībām.

AKZ nekad neļauj un nepieļauj, ka kāds darbinieks vai trešā persona, kura strādā ar vai AKZ labā, piemēram, pakalpojuma sniedzēji vai darījuma partneri, maksā kukuļus AKZ vārdā. 

 

  1. Kā izvairīties no korupcijas?

Darbiniekam ir jāizveido sava nulles iecietības politika attiecībā uz jebkura veida korupcijas formām, tostarp kukuļņemšanu, nelikumīgām atlīdzībām un maksājumiem par finanšu labumu gūšanu. Darbinieki to var izdarīt, veicot šādas darbības:

  • nekad nepiedāvājot, nemaksājot, nepieprasot vai nesaņemot kukuļus vai citas nelikumīgas atlīdzības;
  • nekad neiesaistoties krāpnieciskās vai negodīgās darbībās;
  • nekad neapstiprinot jebkāda veida koruptīvas darbības vai uzvedību, kā arī neklusēt, ja identificēta potenciāla korupcijas situācija, ko veic padotie vai trešā persona, kura rīkojas AKZ vārdā;
  • izvairīties no dāvanām, labvēlības vai izklaidēm, kas varētu jebkādā veidā ietekmēt vai šķietami ietekmēt biznesa lēmumu par labu sniedzējam vai saņēmējam.

 

  1. Piemērošana

Politika attiecas uz visām mūs darbībām, mūsu darbiniekiem un mūsu darījuma partneriem. Ja AKZ nav kontroles tiesību attiecīgajā darbības jomā, tad mēs mudinām savus partnerus demonstrēt atbilstību šajā Politikā noteiktajām saistībām.

Ikviens darbinieks, kuram ir jautājums par Politiku vai ir kādas bažas par iespējamām neatbilstībām Politikā noteiktajam, nekavējoties jāsazinās ar savu tiešo vadītāju vai augstāko vadību. Alternatīvi AKZ mudina ziņot, izmantojot AKZ Trauksmes celšanas politikā noteikto procedūru.

 

  1. Izmaiņas Politikā

AKZ ir tiesības veikt jebkādas izmaiņas Politikā bez iepriekšēja brīdinājuma.

 

SIA AKZ valdes loceklis
Uldis Asars