AKZ Drošības un veselibas politika 2022

Spēkā no: 01.09.2022.
Pārskatīts: 01.09.2022.

AKZ Veselības un drošības politika

  1. Ievads

SIA AKZ (AKZ) atzīst un uzņemas pienākumus veselības un drošības jomā, nodrošinot drošu un veselīgu darba vidi viesiem saviem darbiniekiem. Veselības un drošības politika (Politika) pieprasa ievērot visus piemērojamos tiesību aktus un noteikumus veselības un drošības jomā.

 

  1. AKZ saistības

AKZ veselības un drošības pieeja uzņemas sekojošas saistības:

  • attīstīt un uzturēt drošu un veselīgu darba vidi visiem darbiniekiem.
  • nodrošināt, ka tiek novērsti vai atbilstoši kontrolēt būtiskie riski, kuri rodas darbībās, kuras veic AKZ.
  • nodrošināt, ka Politikā noteiktais tiek izprasts un īstenots ikdienas sabiedrības darbā, veicinot darbinieku personīgo apņemšanos un iesaistīšanos Politikas ievērošanā.
  • vienmēr nodrošināt vispiemērojamākos aizsardzības līdzekļus.
  • regulāri pārskatīt atbilstību Politikai un to atbalstošajām vadības sistēmām.

 

  1. Īstenošana

AKZ ievēro piemērojamos veselības un drošības noteikumu prasības attiecībā uz darbinieku, darījumu partneru un citu personu, kuras var tik ietekmētas ar mūsu darbību, veselību un drošību.  

Mēs identificēja, plānojam, samazinām, kontrolējam un uzraugām no mūsu darbības izrietošos riskus, veidojot drošu, labi plānotu, kontrolētu un veselīgu vidi. AKZ nenogurstoši ievieš uzņēmumā labāko praksi, attīstot un ieviešot labākos darbības principus, sadarbojoties ar mūsu iekšējām un arējām ieinteresētajām pusēm, nodrošinot un uzlabojot mūsu veselības un drošības standartus. AKZ iestrādā mūsu veselības un drošības vērtības visā uzņēmumā, pārņemot no iekšējiem un ārējām ietekmes pusēm labākos piemērus un ieviešot tos uzņēmumā. AKZ informē, uzrauga, dod norādījumus un apmāca darbinieku un, ja nepieciešams, arī ārpakalpojuma sniedzējus par viņu pienākumiem un atbildību, uzlabojot nepieciešamās zināšanas un veselības un drošības izpratni gan attiecībā uz sevi, gan citiem. AKZ apzinās atbildību nepārtraukti uzlabot savus veselības un drošības rādītājus un pārskatīt iepriekš izklāstītos pamatprincipus. Visi darbinieki tiek aktīvi mudināti sniegt ieguldījumu uzlabojumu veikšanai.

 

  1. Piemērošana

Politika attiecas uz visām mūs darbībām, mūsu darbiniekiem un mūsu darījuma partneriem. Ja  Ja AKZ nav kontroles tiesību attiecīgajā darbības jomā, tad mēs mudinām savus partnerus demonstrēt atbilstību šajā Politikā noteiktajām saistībām.

Ikviens darbinieks, kuram ir jautājums par Politiku vai ir kādas bažas par iespējamām neatbilstībām Politikā noteiktajam, nekavējoties jāsazinās ar savu tiešo vadītāju vai augstāko vadību. Alternatīvi AKZ mudina ziņot, izmantojot AKZ Trauksmes celšanas politikā noteikto procedūru.

 

  1. Izmaiņas Politikā

AKZ ir tiesības veikt jebkādas izmaiņas Politikā bez iepriekšēja brīdinājuma.

SIA AKZ valdes loceklis
Uldis Asars