AKZ Cilvēktiesību un darba politika 2022

Spēkā no: 01.07.2022.
Pārskatīts: 01.09.2022.

AKZ Cilvēktiesību un darba politika

 1. Ievads
  1. SIA “AKZ” (Sabiedrība) savā darbībā ievēro tiesību aktos un iekšējās politikās noteiktos pārvaldības un lēmumu pieņemšanas principus, ciktāl tie atbilst Latvijas Republikas tiesību aktiem.
  2. Sabiedrība savu darbību balsta pieejā, ka tieši un precīzi tiesību aktos noteiktā regulējumu pārnešana (dublēšana) politikās vai iekšējos dokumentos nav nepieciešama, tādējādi radot iespēju ātri un nepastarpināti piemērot jaunāko regulējumu ikdienas situācijām. Tomēr, organizācija regulējuma iekļaušanu politikās veic, ja tiesību aktos noteiktais pieļauj izvēles brīvību starp vairākiem realizācijas veidiem vai praksē novērojama nepieciešamība uzsvērt noteiktu problēmjautājumu sistemātiskāku kontroli/uzraudzību. Sabiedrības izstrādātā Sabiedrības cilvēktiesību un darba politika (Politika) iekļauj Sabiedrības īstenotās pamatnostādnes norādītajā jomā.
  3. Sabiedrība iespēju robežās nodrošina, lai Sabiedrības darbinieki un piegādātāji savā darbībā piemērotu Politikā norādītos principus. Politika aptver visā pasaulē veiktos Sabiedrības darījumus.
  4. Sabiedrība cilvēktiesību pieeja ir balstīta Latvijas Republikas tiesību aktos, iekļaujot saistošos starptautiskos līgumus. Politikā iekļauta Sabiedrības nostāja bērnu nodarbināšanā.
 2. Cilvēktiesību pozīcija
  1. Sabiedrība ievēro un pieprasa piegādātājiem/sadarbības partneriem, kas sniedz pakalpojumus vai pārdod preci Sabiedrībai, ievērot starptautiski atzītās cilvēktiesību normas, kā arī garantēt, ka tie nav iesaistījušies un neiesaistīsies cilvēktiesību pārkāpumos.
  2. Sabiedrība ievēro darbinieku cilvēktiesības, kā paredzēts Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) Deklarācijā par principiem un pamattiesībām darbavietā, tostarp:
   1. Nediskriminācija

Sabiedrība piedāvā vienlīdzīgas tiesības un iespējas ikvienam brīvi izvēlēties nodarbinātību un profesiju, un šādas tiesības neietekmē dzimums, valstspiederība vai etniskā izcelsme, reliģija vai ticība, vecums, seksuālā orientācija vai invaliditāte.

 1. Bērnu darba aizliegums

Sabiedrība nepieņem darbā darbiniekus, kuri ir jaunāki par 15 gadiem vai kuri līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai turpina iegūt pamatizglītību. Bērni, kuri sasnieguši minimālo nodarbinātības vecumu, nedrīkst tikt nodarbināti bīstamos darba apstākļos vai veikt darbu, kas var kaitēt bērna personības izaugsmei, tikumībai un attīstībai.

 

 

 

 1. Piespiedu darba aizliegums

Sabiedrība nepieļauj piespiedu darba izmantošanu. Darba tiesiskās attiecības ir balstītas brīvprātīga vienošanās starp Sabiedrību attiecīgo darbinieku un tiek nodibinātas bez soda draudiem.

 1. Biedrošanās brīvība un tiesības iesaistīties koplīguma slēgšanā

Sabiedrība ciena darbinieka tiesības iesaistīties un veidot organizācijas savu tiesību un interešu aizsardzībai.

 1. Tiesības uz drošiem un veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem

Sabiedrības darbiniekiem ir tiesības uz drošiem, veselīgiem un nekaitīgiem darba apstākļiem. Sabiedrība uzņemas atbildību par darba aizsardzības prasību ievērošanu, kuru noteikti piemērojamos tiesību aktos vai rekomendācijās. Sabiedrība nodrošina nepārtrauktu darbinieku izglītošanu darba aizsardzības jomā.

 1. Politikas piemērošana

Nodrošinot Politikas izpildi, Sabiedrība:

 1. ievēro visus tiesību aktus, kas regulē cilvēktiesību un darba tiesību jautājumus;
 2. izglīto darbiniekus par politikā ietvertajiem jautājumiem, kā arī aicina darbiniekus ziņot par diskrimināciju, ja viņi to redz vai ja viņiem par to ir radušās aizdomas;
 3. iespēju robežās informē Sabiedrības piegādātājus un sadarbības partnerus par uzņēmuma politiku un līgumos nosaka pienākumu ievērot šīs politikas nostādnes.
SIA AKZ valdes loceklis
Uldis Asars