AKZ Trauksmes celšanas politika 2022

Spēkā no: 01.09.2022.
Pārskatīts: 01.09.2022.

AKZ Trauksmes celšanas politika

 1. Ievads

SIA AKZ (AKZ) veic uzņēmējdarbību, kura balstīta visaugstākā līmeņa ētikas principos. AKZ ir nulles iecietības politika attiecībā uz nepareizu rīcību. AKZ mudina darbiniekus un darījuma partnerus ziņot par aizdomām vai faktisku noziedzīgu rīcību, neētisku rīcību vai citiem pārkāpumiem, kurus veic AKZ vai tās ietvaros. Politikas ietvaros jāievēro piemērojamie tiesību akti un noteikumi par trauksmes celšanu.  

Trauksmes celšanas politiku (Politika) papildina AKZ iekšējā procedūra trauksmes celšanai.

 

 1. AKZ saistības

AKZ veicina kultūru saskaņā ar kuru ikviens AKZ vai ārpus tās jūtas drošs un motivēts rīkoties un ziņot par jebkuru pārkāpumu saistībā ar mūsu darbību.  Pārkāpumu piemēri, par kuriem var ziņot:

 • noziedzīgi nodarījumi;
 • ziņas par kāda veselības vai drošības apdraudējumu;
 • risks vai reāls drauds videi;
 • tiesību akta pārkāpums;
 • neatbilstoša persona datu izmantošana;
 • aizdomas, ka kāds slēpj pārkāpumu.

 

 1. Īstenošana

Trauksmes celšanas ziņojums jāiesniedz, izmantojot speciālu AKZ trauksmes celšanas kanālu - e-pasta adresi:

Ziņojumā jāiekļauj:

 • priekšmets “Trauksmes cēlēja ziņojums”.
 • pēc iespējas precīzāka informācija par faktiem, norādot vārdu, uzvārdu, iesaistīto personu amatus un jebkurus pieejamos dokumentus, kas var kalpot par pierādījumu.
 • trauksmes cēlēja vārdu, uzvārdu, amatu un kontaktinformāciju, kuru trauksmes cēlējs vēlas norādīt. Informācija nepieciešama, ja ziņojuma izskatīšanas laikā nepieciešams sazināties papildu informācijas saņemšanai.
 • ja piemērojams, tad informācija par to, kam par pārkāpumu varētu būt ziņots iepriekš, un kopija vai ieraksts ar atbildi, ja tāda saņemta.

Ziņojuma izskatīšanas un, ja nepieciešams, galīgā lēmuma maksimālais pieņemšanas laiks ir divi mēneši. 

Ziņojuma saņēmējam un visām persona, kuras iesaistītas ziņojum izvērtēšanā, lai nodrošinātu trauksmes cēlēja aizsardzību pret trauksmes celšanas radītajām nelabvēlīgajām sekām, ir pienākums aizsargāt trauksmes cēlēja identitāti. Ir aizliegts disciplināri vai savādākā veidā sodīt trauksmes cēlēju vai viņa radiniekus, atstādināt no darba vai amata, pazemināt amatā, pārcelt citā darbā vai citā amatā vai citādi tieši vai netieši radīt viņiem nelabvēlīgas sekas, tāpēc ka trauksmes cēlējs ir iesniedzis trauksmes cēlēja ziņojumu. Līdzvērtīga aizsardzība tiek nodrošināta, ja trauksmes celšana tiek veikta, izmantojot publiskas iestādes vai kanālus. Trauksmes cēlējs netiks atbrīvots no iespējamām sekām, ja tiek konstatēts, ka pats trauksmes cēlējs ir izdarījis pārkāpumus.

Trauksmes cēlēja personas datiem, ziņojumam, iekļautajiem rakstiskajiem vai lietiskajiem pierādījumiem, komisijas sagatavotajiem dokumentiem un korespondencei, kā arī ar tiem saistītajiem lēmumiem un rīkojumiem tiek noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss.

Pilnvērtīga un precīza informācija par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu un procedūru tiek sniegta katram darbiniekam, stājoties darba tiesiskajā attiecībās un pēc tam tā ir brīvi pieejama visiem darbiniekiem.  

 

 1. Piemērošana

Politika attiecas uz visām AKZ darbībām, darbiniekiem un darījuma partneriem. Ja AKZ nav kontroles tiesību attiecīgajā darbības jomā, tad mēs mudinām savus partnerus demonstrēt atbilstību šajā Politikā noteiktajām saistībām.

 

 1. Izmaiņas Politikā

AKZ ir tiesības veikt jebkādas izmaiņas Politikā bez iepriekšēja brīdinājuma.

 

SIA AKZ valdes loceklis
Uldis Asars