Energoefektivitātes pasākumu ieviešana SIA “AKZ” ražotnē

Projekta Nr. 4.1.1.0/17/A/001

Projekta nosaukums: Energoefektivitātes pasākumu ieviešana SIA “AKZ” ražotnē

Projekta mērķis ir veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, uzstādot biomasas katliekārtu ar dūmgāžu kondensatoru kokapstrādes uzņēmuma “AKZ”.

14.03.2018

2018.gada martā SIA “AKZ” ir pabeigusi energoefektivitātes pasākumu ieviešanu ražotnē Aizkrauklē. Projekta ietvaros uzstādīta 10 MW biomasas katliekārta ar dūmgāžu kondensatoru. Uzstādītā tehnoloģija ir efektīvāka kā uzņēmumā līdz šim izmantotās iekārtas, kā arī sniedz iespēju daļu ražošanai nepieciešamo siltumenerģiju iegūt no dūmgāžu kondensatora, tādējādi samazinot ražošanai nepieciešamo kurināmā apjomu. Šādas tehnoloģijas izmantošana kokapstrādē veicina efektīvu energoresursu izmantošanu un paaugstina uzņēmuma konkurētspējas rādītājus, jo ir iespējams samazināt ražošanas izmaksas.

03.11.2017

2017.gada 3.novembrī SIA “AKZ” ir noslēgusi līgumu ar Centrālo Finanšu un līgumu aģentūru par Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta “Energoefektivitātes pasākumu ieviešana SIA “AKZ” ražotnē” īstenošanu. Projekta īstenošana tika uzsākta pirms CFLA pieņēma lēmumu par Projekta iesniegumu apstiprināšanu, līdz ar to šobrīd jau ir paveikti nozīmīgi darbi pie Projekta īstenošanas. 2017.gada vidū tika pabeigta katlumājas ar 10 MW biomasas katliekārtu ar dūmgāžu kondensatoru projektēšana un uzsākta katlumājas būvniecība. 2017.gada 4.ceturksnī norit darbs pie biomasas katliekārtas montāžas un uzstādīšanas uzņēmuma ražotnē

Projekta ietvaros uzņēmuma ražotnē tiks uzstādīta biomasas katliekārta, kas papildināta ar dūmgāžu kondensatoru, tādējādi nodrošinot papildus siltuma iegūšanu no atgrieztajām dūmgāzēm. Projekta īstenošanas rezultātā tiks uzlabota energoefektivitāte kokskaidu granulu ražošanas un kokmateriālu žāvēšanas procesā, kā rezultātā ražošanas procesā siltumenerģijas patēriņš samazināsies par vairāk kā 15%, salīdzinājumā ar līdzšinējo siltumenerģijas patēriņu. 
Uzstādītā tehnoloģija ļaus samazināt energoresursu patēriņu ražošanas procesā, līdz ar to Projekta īstenošana ne vien ļaus uzlabot energoefektivitāti uzņēmumā, bet radīs arī pozitīvu ietekmi uz apkārtējo vidi. 
Projekta līdzfinansēšanai ir piešķirts Kohēzijas Fonda atbalsts 30% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām. Atbalsts piešķirts Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē” ietvaros. 
 
ES fondi logo