AKZ Rīcības kodekss 2022

Spēkā no: 01.09.2022.
Pārskatīts: 01.09.2022.

AKZ Rīcības kodekss

 1. Ievads

  SIA AKZ (AKZ) veic atbildīgu uzņēmējdarbību, kura balstīta ilgtspējīgos s juridiskos, ētiskos un morālos standartos un principos.

  Rīcības kodekss (Kodekss) ir saistošs un jāievēro AKZ vadībai un darbiniekiem.

  Kodekss ir piemērojams visiem AKZ klientiem un piegādātājiem (Darījuma partneriem) un tiek uzskatīts par ar Darījuma partneriem noslēgto līgumu neatņemamu sastāvdaļu. Atbildība par Kodeksa ievērošanu gulstas uz katru personu individuāli.

  Kodekss sniedz vispārējas vadlīnijas, kuras:

  • nodrošina atbilstību tiesību aktiem, kuri piemērojami AKZ uzņēmējdarbībai; un
  • dod ietvaru uzvedības standartam, kurš pozitīvi ietekmēs AKZ un tā darbiniekus.

   

  Šis dokuments ir izstrādāts, lai sniegtu ieskatu un pārskatu par mūsu ētikas standartiem un gaidām.

 2. Mūsu veiktā biznesa pamatvērtības

  1. Atbilstība likumiem, notiekumiem un standartiem

   AKZ ir pienākums ievērot vietējos likumus, tiesību aktus un noteikumus, kas var attiekties uz jebkuru vai visām valstīm, kurās mēs veicam darbību. AKZ vienmēr pilnībā sadarboties ar attiecīgajām valsts iestādēm un regulatīvajām iestādēm. AKZ no Darījuma partneriem sagaida Kodeksam, piemērojamajiem tiesību aktiem un noteikumiem atbilstīgu rīcību.

  2. Bažu paušana

   AKZ mudina visus darbiniekus izteikt visas bažas par neētisku uzvedību vai praksi.

   Neviens darbinieks netiks sodīts par pārkāpuma atklāšanu. Ja rodas bažas, tad vispirms tās būtu jāpauž tiešajam vadītājam. Ja tas nav iespējams, tad ziņojumu var iesniegt Trauksmes celšanas politikas un procedūras ietvaros, kura nodrošina konfidenciālu un/vai anonīmu jebkuru bažu izteikšanu augstākajai vadībai. 

   Papildu informācija pieejama AKZ Trauksmes celšanas politikā.

  3. Korupcijas un negodīgas konkurences aizliegums

   AKZ ir nulles iecietības politika attiecībā uz kukuļošanas un korupcijas praksi. Jebkāda vieda kukuļošana un/vai korupcija, tostarp kukuļu, materiālu vērtību, lietu vai cita veida labumu došana vai saņemšana no darbiniekiem, Darījuma partneriem, publiskām iestādēm, regulējošām iestādām, vai jebkuras citas personas, ir aizliegta.

   AKZ iestājas par godīgu konkurences principa ievērošanu. Cenu noteikšana, tirgus sadale un līdzvērtīgas konkurenci ierobežojošas darbības ir aizliegtas. Jebkuri līgumu vai vienošanās ar klientiem vai piegādātājiem, kas ierobežot konkurenci, ir aizliegtas. 

   AKZ darbinieki ziņo savam tiešajam vadītajam vai anonīmi, izmantojot Trauksmes celšanas politiku, par jebkuriem zināmiem vai aizdomas  raisošiem kukuļošanas, korupcijas vai līdzīgiem gadījumiem. Mēs iedrošinām jebkuru citu personu ziņot par šādiem gadījumiem AKZ augstākajai vadībai tieši vai izmantojot procedūru, kas iekļauta Trauksmes celšanas politikā.

   Papildu informācija pieejama AKZ Kukuļošanas un korupcijas novēršanas politikā.

  4. Interešu konflikta novēršana

   Interešu konflikts rodas, kad darbinieka privātās intereses nonāk pretrunā AKZ vai tā Darījuma partneru interesēm. AKZ izvairās no interešu konfliktiem ar mūsu Darījuma partneriem un izturas pret tiem godprātīgi. AKZ veiks visus saprātīgos pasākums jebkuru interešu konflikta atpazīšanai un organizēs uzņēmējdarbību, lai izvairītos no to rašanās un novērstu to rašanos. Darbiniekam, kurš konstatējis potenciālu interešu konfliktu, jākonsultējas ar tiešo vadītāju un jāveic nepieciešamie pasākumi tā novēršanai. 

  5. Personas datu aizsardzība

   AKZ vāc, izmanto un izplata personas datus tikai tad, ja tie ir nepieciešami noteiktiem mērķiem. AKZ apstrādā personas datus tikai veidā un apmērā kā to pieļauj piemērojamie tiesību akti un aizsargā tos saskaņā ar Vispārējo datu aizsardzības regulas (VDAR) prasībām. Strādājot ar personas datiem, AKZ vadās pēc principa – mazāk ir vairāk.

   Papildu informācija pieejama AKZ Privātuma politikā.

  6. Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana un terorisma finansēšana

   AKZ ir gan morāls, gan juridisks pienākums pret mūsu klientiem, piegādātājiem, darbiniekiem un sabiedrību kopumā nodrošināt, ka mūsu uzņēmējdarbība nav iesaistīta nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā un terorisma finansēšanā. AKZ nepiedalās darījumos par kuriem ir zināms vai ir tikai aizdomas, ka tie saistīti ar noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem vai naudas legalizēšanu. AKZ neveic skaidras naudas darījumus. AKZ neiesaistās darījumos ar personā, kuras tiek turētas aizdomās par pārkāpumiem, ja vien šīs aizdomas netiek pieņemamā veidā kliedētas.

  7. Ekonomisko sankciju regulējuma ievērošana

   Nacionālās iestādes un starptautiskās organizācijas (piemēram, Apvienoto Nāciju Organizācija un Eiropas Savienība) nosaka ierobežojošus pasākums pret noteiktiem sektoriem, kā arī valstīm, organizācijām, grupām, uzņēmumiem un fiziskām personām, kuras pārkāpj starptautiski noteiktus uzvedības standartus un noteikumus, tostarp tām personām, kuras ir iesaistītas ieroču izplatīšanā vai kukuļošanā un koruptīvās darbībās. Šie pasākumi plašāk pazīstami kā embargo vai sankcijas. AKZ veic sankciju pārbaudi pirms biznesa attiecību nodibināšanas ar attiecīgo iesaistīto pusi. AKZ darbiniekiem un pārstāvjiem ir jāievēro piemērotās sankcijas un embargo. Noteikumu neievērošana var pakļaut AKZ un iesaistītās fiziskās personas civiltiesiskai, administratīvai un kriminālatbildībai, tostarp ievērojamiem naudas sodiem un fiziskās personas gadījumā - ar brīvības atņemšanu saistītam sodam. Embargo un sankciju noteikumu neievērošana rada būtisku risku AKZ reputācijai.

  8. Cilvēktiesības un darba tiesības

   1. Mūsdienu verdzība

    AKZ ir nulles iecietības pieeja jebkura veida mūsdienu verdzībai. AKZ un tā Darījuma partneri, kuri sniedz pakalpojumu vai pārdod preces AKZ, ne pie kādiem apstākļiem nepieļauj bērnu, kas jaunāki par tiesību aktos un noteikumus noteikto vecumu, nodarbināšanu. Minimālais vecums ir vecums, kad persona ir ieguvusi obligāto vispārējo izglītību vai ne jaunāka par 15 gadiem (vai 14 gadiem, ja to atļauj attiecīgās valsts tiesību akti).

    Bērni, kuri sasnieguši minimālo nodarbinātības vecumu, nedrīkst tikt nodarbināti bīstamos darba apstākļos vai veikt darbu, kas var kaitēt bērna personības izaugsmei, tikumībai un attīstībai.

    AKZ un tā Darījuma partneri, kuri sniedz pakalpojumus vai pārdod preces AKZ, neizmanto piespiedu darbu. Piespiedu darbs ir jebkurš darbs vai pakalpojums, ko persona ir spiesta veikt jebkādu draudu dēļ un kuram persona nav labprātīgi piekritusi. 

    AKZ tiecas veikt uzņēmējdarbību ētiski, godīgi un paredzami. Ja kādam no darbiniekiem vai pārstāvjiem kļūst zināms kaut kas, ko varētu atzīst par moderno verdzību, vispirms par to jāziņo tiešajam vadītājam. Alternatīvi var ziņot arī Trauksmes celšanas procedūras ietvaros. 

   2. Cilvēktiesības

    AKZ ievēro un uzstāj, lai Darījuma partneri, kuri sniedz pakalpojumus vai pārdod preces AKZ, ievērotu starptautiski atzītas cilvēktiesības un garantētu, ka viņi nav iesaistīti un nebūs iesaistīti jebkāda veida cilvēktiesību pārkāpumos.

   3. Dažādība, vienlīdzīgas iespējas un nepieņemama uzvedība

    AKZ apņemas nodrošināt visiem darbiniekiem vienādas iespējas neatkarīgi no rases, reliģijas, dzimuma, seksuālās orientācijas, invaliditātes, vecuma vai politiskajiem uzskatiem. AKZ nepieļauj nekāda veida diskrimināciju.

    Visiem darbiniekiem ir tiesības strādāt cieņpilnā vidē, bez bailēm no uzmākšanās, diskriminācijas vai ļaunprātīgas izmantošanas. Tas ietver darbības, kas ir aizskarošas, draudošas vai diskriminējošas, kā arī jebkura veida seksuālu uzmākšanos un iebiedēšanu. AKZ ievēros visas piemērojamās nodarbinātības, darba un migrācijas prasības, un mēs sagaidām, ka darbinieki ievēros šos standartus.   

    Papildu informācija pieejama AKZ cilvēktiesību un darba politikā.

  9. Darba vide/ Veselība un drošība

   AKZ ir kritiski svarīga mūsu darbinieku un Darījuma partneru, kuri saisti ar mūsu darbību, labbūtība. Mēs pastāvīgi strādājam uzturot drošus, veselīgus darba apstākļus AKZ, ievērojot visus veselības, drošības un vides tiesību aktus un noteikumus. AKZ un tā Darījuma partneri, kuri sniedz pakalpojumus vai pārdod preces AKZ, nodrošina, ka visi darbinieki ir informēti un apmācīti darba aizsardzībā, lai varētu veikt savus darba pienākumus saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem un noteikumiem.

   Papildu informācija pieejama AKZ veselības un drošības politikā.

  10. Vides aizsardzība

   AKZ atzīsts mūsu pienākumu rūpēties par vidi, novēršot piesārņojumu un ieviešot, uzraugot un auditējot labu vides aizsardzības praksi. AKZ atbilst visiem juridiskajiem, nozares un citiem piemērojamajiem standartiem. Kur nepieciešams tiek ieviestas un īstenotas ārējās pārbaudes procedūras. Tiek piemērota tādas pārbaudes shēmas kā Mežu Uzraudzības Padomes (FSC) un Mežu sertifikācijas sistēmas novērtēšanas programma (PEFC), lai nodrošinātu, ka ražošanas procesā un AKZ produktu, ja tā norādīts, piegādē ir izmantoti kokmateriāli no ilgtspējīgiem avotiem. AKZ Darījuma partneriem, kuri pārdod vai piegādā preces, jāatbilst attiecīgajām sertifikācijas prasībām.

   Papildu informācija pieejama AKZ vides politikā.

  11. Konfidenciāla informācija

   Konfidenciāla informācija ir vērtīgs aktīvs. AKZ ir svarīgi aizsargāt konfidenciālu un sensitīvu informāciju. Šī apņemšanās vienlīdz attiecas uz informāciju par AKZ, mūsu darbiniekiem un mūsu Darījuma partneriem. Neatbilstoša šādas informācijas lietošana un izpaušana var radīt nopietnu kaitējumu AKZ, darbiniekam un Darījuma partneriem. Konfidenciāla informācija ir jebkura informācija, neatkarīgi no tās formas, kura nav publiski pieejama. Konfidenciālas informācijas piemēri: sabiedrības bizness un finanšu stāvoklis, stratēģija/biznesa plāns, informācija par cenām, mārketinga plāni un biznesa attīstības stratēģija, tehniskie dati, izgudrojumi un inovācijas un jebkura informācija, kuru Darījuma partneri uzticējuši AKZ.

   Saskaņā ar tiesību aktiem šāda informācija ir AKZ īpašums un visiem darbiniekiem ir pienākums aizsargāt tās konfidencialitāti. Jebkurš konfidencialitātes pārkāpums var novest pie disciplinārlietas ierosināšanas, kas, iespējams, ietver arī darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar AKZ.

 3. Kodeksa piemērošana

  AKZ darbinieki organizē un veic savu darbu saskaņā ar šajā Kodeksā iekļautajiem principiem, AKZ iekšējām vadlīnijām un procedūrām.

  AKZ ieinteresētās puses ir aicinātas ievērot Kodeksā noteiktos principus un nodrošināt, ka arī to apakšuzņēmēji ievēro šos noteikumus. 

  AKZ var pārbaudīt un uzraudzīt atbilstību šim Kodeksam.

  Ikviens darbinieks, kuram ir jautājums par Kodeksu vai ir kādas bažas par iespējamām neatbilstībām Kodeksā noteiktajam, nekavējoties jāsazinās ar savu tiešo vadītāju vai augstāko vadību. Alternatīvi AKZ mudina ziņot, izmantojot Trauksmes celšanas politikā noteikto procedūru.

 4. Izmaiņas Kodeksā

  AKZ ir tiesības veikt jebkāda izmaiņas Kodeksā bez iepriekšēja brīdinājuma.

SIA AKZ valdes loceklis
Uldis Asars